"Sprawa odnowy zatorskich zabytków jest dowodem troski o historię naszego miasta"

 

Inicjatorem i pomysłodawcą powołania Rady w 2001 roku była Pani Maria Brandys - Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, ówczesny proboszcz zatorskiej Parafii ks. kanonik Czesław Puto i Pan Wiesław Susek - Przewodniczący Rady Miejskiej Zatora.

 

 

W roku 2002 Rada Społeczna została formalnie przyjęta uchwałą Zarządu TMZZ .W skład Rady weszli : Maria Brandys, Bogusława Smreczyńska, Mariusz Makuch, Zbigniew Biernat, Maciej Romański, Romana Józefowska, Piotr Wyrobiec, ks. kanonik Czesław Puto i Wiesław Susek, który jej przewodniczył. W kolejnych latach do Rady dołączyła Pani Krystyna Zaporowska oraz ks. kanonik Józef Mrowiec.

 

Rada działająca przy TMZZ realizuje jedno z zadań wynikających ze statutu Towarzystwa. Główne działanie Rady to odnowa (renowacja) zatorskich zabytków, poszukiwanie środków na ich wykonanie oraz działania organizacyjno - techniczne.

 

Całość prac organizacyjno - technicznych wykonywana jest przez członków Rady całkowicie nieodpłatnie. Zawsze możemy liczyć na wsparcie wiedzą i działaniem pracowników Urzędu Miejskiego za co jesteśmy wdzięczni i doceniamy ten wkład pracy.

 

Do tej pory odnowiono:

 

  • w 2003 roku - figurę św. Rocha przy zbiegu ulic Kościuszki z Krakowską a na postumencie jest umieszczony napis "Święty Rochu bądź opiekunem tego miasta , błogosław mieszkańcom jego",

  • w 2004 roku - figurę św. Jana Kantego, zlokalizowaną przed zatorskim kościołem,

  • w 2005 roku - figurę św. Jana Nepomucena przy ulicy Piastowskiej,

  • w 2006 roku - krzyż przydrożny na skrzyżowaniu ulicy Wadowickiej z Parkową,

  • w 2008 roku - wykonano prace renowacyjne Ołtarza Głównego w Zatorskim Kościele wraz z dwoma obrazami: Matki Boskiej Śnieżnej z bocznymi wizerunkami klęczących po obu stronach postaciami św. Wojciecha i Jerzego oraz obraz wymienny św. Wojciecha. Fundatorami ołtarza byli Natalia i Maurycy Potoccy..

  • w 2009 roku - dofinansowano prace konserwatorskie figury św. Jana Nepomucena w Podolszu ?a dokładnie mówiąc pokryto koszty wykonania postumentu,

  • w 2010 roku - dokonano wymiany okien w Zatorskim Kościele z pojedynczej szyby na zespoloną oraz trzecią szybę "surówkę" pod witraż,

  • w 2011 roku - wykonano prace renowacyjne ściany frontowej wraz z drzwiami i krzyżem w górnej części zwężenia elewacji.

  • w 2012 roku - rozpoczęto renowację pomników nagrobnych na zatorskim cmentarzu. Odnowiono grób rodziny Piernikarskich przy wejściu na Zatorski cmentarz.

  • w 2013 roku - zapoczątkowano tworzenie lapidarium w centralnej części cmentarza.

 

Całość wykonanych prac renowacyjnych wraz z wkładem społecznym zamyka się w kwocie ok. 325 tyś. złotych, w tym środki własne to 150 tys., Urząd Marszałkowski Województwa

 

Małopolskiego 118 tys. złotych, Urząd Miejski w Zatorze 21 tys. złotych, Parafia Zatorska 36 tys. złotych.

 

Środki zgromadzone przez TMZZ i Radę Społeczną pochodzą z dobrowolnych wpłat mieszkańców. Tu należy wymienić Pana Władysława Adamika z Rudz oraz Panią Krystynę Bnińską - Jędrzejewicz z rodu Potockich z Warszawy. Wpłynęły także środki pieniężne od grup zorganizowanych instytucji i organizacji tj.: "Róże Kobiet", Bank Spółdzielczy w Zatorze, Polonia Amerykańska z Chicago. Duże środki pochodzą z: kwest przeprowadzanych corocznie na zatorskim cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych, zbiórki przed zatorskim kościołem oraz loterii fantowej i licytacji obrazów w Dni Zatora. Tak pokaźny efekt został osiągnięty dzięki wspólnym działaniom ludzi dobrej woli z : RSOiRZZ , TMZZ, Urzędu Miejskiego w Zatorze ,Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Księży z Parafii Zatorskiej ,Radnych Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej, Nauczycieli , którzy czynnie zaangażowali się w kwestowanie oraz dzięki wsparciu tych działań przez mieszkańców w postaci dobrowolnych wpłat i daru do puszek. To dowód na to, ze wspólnie można więcej.

 

Wymienić też trzeba firmy i rzemieślników, którzy wiele sił, czasu i środków włożyli w prace związane z zagospodarowaniem terenu - firma Pana Stanisława Smyraka z Roczyn, firma Pana Fryca ze Spytkowic, firma "Radko" z Przeciszowa, a także Komunalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Zatora oraz firma "Zbyszko" z Zatora.

 

Swój wkład w renowację zatorskich zabytków mają też : Poseł Tadeusz Arkit oraz radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Rafał Stuglik, którzy pomagali przy składaniu wniosków do Urzędu Marszałkowskiego oraz Pan Paweł Hudzik Kierownik Archiwum Państwowego w Oświęcimiu, który często przy wspólnych spotkaniach motywował nas do podjęcia konkretnych działań gdyż w poprzednich kilkunastu latach były one tylko w sferze dyskusji.

 

Wykonawcą wszystkich prac renowacyjnych była firma Konserwatorska Dział Sztuki z Krakowa Pana Marka Wesołowskiego, wyłączając Figurę św. Rocha, pracę tą wykonała Pani Danuta Majewska z Krakowa.

 

Mamy nadzieję i wierzymy, że dalsze prace w tym zakresie układać się będą nadal pomyślnie. Odnowa zatorskich pomników niech będzie znakiem i wyznaniem naszej wiary w Świętych obcowanie ? wierzymy, ze Oni za nami orędują u Boga. Niech właściwym działaniem będzie pamięć o nich, szacunek i dbałość o ład i porządek wokół nich.

 

Na każdej figurze, krzyżu i ołtarzu widnieje tabliczka z napisem "Odrestaurowano dzięki staraniom TMZZ, Rady Społecznej i mieszkańców Zatorszczyzny"

 

Przewodniczący RSOiRZZ

 

 

Wiesław Susek