Na 25 lipca 2021 roku zwołane zostało Walne Zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej. 

Zebranie, zgodnie z procedurami zawartymi w statucie TMZZ, odbyło się w drugim terminie. Sprawozdanie za rok 2020 w imieniu Zarządu złożyła Prezes TMZZ Bogusława Smreczyńska. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Maria Sopicka, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej -  Magdalena Zachara, a sprawozdanie z prac Rady Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków przedstawił Przewodniczący Rady Wiesław Susek, który poinformował również o planowanych działaniach w roku bieżącym. Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi i taką uchwałę  członkowie  uczestniczący w zebraniu podjęli jednogłośnie. Prezes TMZZ podziękowała Zarządowi TMZZ oraz członkom i sympatykom za dobrą pracę w minionym, bardzo trudnym roku, naznaczonym obostrzeniami z powodu panującej pandemii. Serdeczne podziękowania skierowała do Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze za wyjątkową przychylność oraz do wszystkich, którzy w związku z zamknięciem cmentarzy (uniemożliwiło to przeprowadzenie kwesty) odpowiedzieli na apel i dokonali wpłaty na konto TMZZ celem kontynuacji zamierzeń  renowacyjnych. Zaprosiła do włączenia się do prac bieżących prowadzonych w TMZZ wszystkich członków, którzy dysponują wolnym czasem oraz do propagowania informacji o ogłoszonym konkursie literackim "Nie od razu Zator zbudowano – historia powstania i rozwoju osiedli". Przedstawiła także plan pracy na rok 2021, podkreśliła, że ze względu na wprowadzane okresowo obostrzenia dotyczące pandemii może ulec on  modyfikacji.

Wszyscy uczestniczący w zebraniu otrzymali wydany w czerwcu br. folder "SKARBY ZIEMI ZATORSKIEJ". Link do folderu znajduje się tutaj.